Användarvillkor och integritetspolicy

Användarvillkor

Genom att beställa en tjänst av Remediq.se (nedan ”Tjänsten”) och/eller genom att klicka ”Jag godkänner användarvillkor och har tagit del av integritetspolicyn” så accepterar du nedanstående villkor. Vänligen läs igenom noga – villkoren kan komma att uppdateras men vi kommer att avisera eventuella förändringarna.

1. Om Tjänsten

1.1 Tjänsten Remediq.se drivs av Glocal Health Informatics AB (nedan “Remediq” eller ”Vi”) som är registrerad vårdgivare. Dessa villkor reglerar din användning av Remediqs digitala tjänsteutbud, samt vissa frågor kring dig som enskild användare i egenskap av kund. Remediq har behörig hälso- och sjukvårdspersonal knuten till tjänsten.

1.2 Tjänsten uppfyller gällande föreskrifter om informationshantering och journalföring inom hälso- och sjukvården. I enskilda fall kan Remediq komma att hänvisa kunder vidare till annan vårdgivare (”Vårdgivare”). I dessa fall förmedlar Remediq kontakten mellan Vårdgivaren och dig som kund. Uppgift om vem som är Vårdgivare i det enskilda fallet framgår exempelvis vid bokning, på kvitton och i annan dokumentation.

1.3 Tjänsten är avsedd att användas i Sverige av personer som är 18 år eller äldre. Om du är under 18 år måste du inhämta målsmans samtycke för att kunna ingå avtal med oss.

1.4 Tjänsten är inte i några fall tänkt att användas i medicinska nödsituationer eller andra situationer som kräver akut sjukvård, utan i sådana fall bör du snarast kontakta 112 eller närmaste akutmottagning.

1.5 För att Vi ska vara helt säkra på din identitet kräver köp av Tjänsten identifiering med BankID.

1.6 Inga narkotikaklassade preparat förskrivs via Tjänsten.

2. Användarens ansvar

Som användare åtar du dig att:

 • Inte använda Tjänsten för annat än medicinsk konsultation för dig själv som privatperson.
 • Genast vända dig den offentliga vården, dvs. kontakta 112 eller närmaste akutmottagning, om det tillstånd du sökt rådgivning eller behandling för plötsligt förvärras,
 • Se till att ditt BankID, och lösenordet till detta, inte kommer i orätta händer, samt genast anmäla till oss om du misstänker att någon missbrukar eller kan komma att missbruka din inloggning till Tjänsten.
 • Att inte att störa eller försöka avbryta Tjänsten eller påverka dess funktionalitet på annat sätt genom exempelvis överföring av virus, fientlig programvara eller annan skadlig kod i eller till Tjänsten.

3. Remediqs ansvar

3.1 Glocal Health Informatics/Remediq är registrerade som vårdgivare i Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) Vårdgivarregister.

3.2 Remediq är skyldig att kontrollera att den sjukvårdspersonal som tillhandahålls genom Tjänsten innehar svensk läkarlegitimation och förskrivningsrätt, samt giltig ansvarsförsäkring för Tjänsten.

3.3 Eventuella artiklar, blogginlägg och annan information av allmän karaktär som publiceras av Remediq utgör ett komplement till den medicinska rådgivning, men är inte en ersättning för en läkares bedömning, diagnos eller behandling.

3.4 Remediq strävar efter att hålla en hög tillgänglighet i Tjänsten, och kommer att vidta rimliga åtgärder för att uppnå detta. Planerade och oplanerade avbrott i tillgängligheten av Tjänsten kan dock inte helt undvikas. Planerade avbrott skall så långt möjligt meddelas i förväg. Om en konsultation som du har betalat för uteblir på grund av ett avbrott har du rätt till kostnadsfri ombokning av konsultationen eller att få pengarna tillbaka.

4. Priser och avgifter

Priser och avgifter för konsultationer via Remediq, och eventuella övriga priser, framgår av den vid var tid publicerade prislistan. Betalning för konsultation sker i förväg, och du kan inte påbörja en konsultation med Vårdgivaren förrän betalning erlagts, förutom i de fall då Vi explicit uttryckt detta, exempelvis vid kampanjer.

Remediq september 2020

Integritetspolicy

Remediq/Glocal Health Informativs AB (nedan “Remediq” eller ”Vi”) kommer som ett led i din användning av våra tjänster och i samband med besök på vår webbplats samt mobilapplikationer (”Tjänsten”) att behandla personuppgifter om dig. Vi följer tillämplig dataskyddslagstiftning för att värna om din personliga integritet. Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) är avsedd att informera dig om vår behandling av dina personuppgifter samt om vilka rättigheter du har. Dina personuppgifter hanteras i enligt med EU:s generella dataskyddsförordning (”GDPR”) och patientdatalagen inom ramen för Tjänsten.

1. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Glocal Health Informatics AB (556894-0406), Lilla
Gråbrödersgatan 2B, 222 22 Lund, och Personuppgiftsombud är Olof Jarlman, som nås via e-post: olof@remediq.se.

2. Vårdgivare

Remediq/Glocal Health Informatics AB är registrerade som vårdgivare och erbjuder dig Tjänsten där du kan beställa en granskning av bröströntgenbilder samt personlig konsultation.

3. Personuppgifter

3.1 Personuppgifter som behandlas

Med personuppgifter avses uppgifter som kan hänföras till dig som person. Följande personuppgifter som kan hänföras till dig kan Vi komma att behandla:

 • Kontaktuppgifter (”Kontoinformation”) såsom namn, e-mailadress, personnummer och telefonnummer.
 • Uppgifter som avser din hälsa (”Hälsodata”) som du förser oss med. Som vårdgivare kommer vi aldrig att dela med oss av Hälsodata till en icke-medicinsk tredjepart.
 • Användares beteende inkluderat digitalt beteende (exempelvis beteende inom applikationen) (”Digitalt Beteende”).
 • Teknisk data (exempelvis enhetens ID, IP-adress) (”Teknisk Data”).

3.2 Hälsodata

Vid nyttjande av vår Tjänst kan du komma att dela med dig av personuppgifter beträffande din tidigare och nuvarande fysiska och mentala hälsa. Dessa uppgifter kan omfatta, men är inte begränsade till, information om att du lider av någon sjukdom, din medicinska historia eller ditt fysiologiska eller biomedicinska tillstånd (”Hälsodata”).

Som vårdgivare lyder Remediqs verksamhet under patientdatalagen (2008:355) och är därför skyldig att behandla (inklusive arkivera) Hälsodata som uppkommer i samband med att du använder vår tjänst.

Vi delar ingen Hälsodata med tredje part utanför vår tjänst, förutom i de fall en sådan utlämning följer av lag (t.ex. patientdatalagen). För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster använder vi oss även av ett fåtal externa serviceleverantörer som behandlar personuppgifter (inkluderat Hälsodata) på uppdrag av oss.

Har du hänvisats till Remediq av din försäkringsgivare kan Remediq, för reglering av specifikt försäkringsfall, lämna ut uppgifter om ditt hälsotillstånd, inklusive kopia av dina journalhandlingar, till din försäkringsgivare.

3.3 Ändamål och rättslig grund för bedömning och rådgivning
Syftet med granskning, bedömning och rådgivning och den rättsliga grunden för
behandlingen av respektive personuppgiftskategorier är följande:

 • Vi behandlar Kontoinformation för att kunna erbjuda Remediqs tjänster vilket innebär att den rättsliga grunden för granskning, bedömning och rådgivning är baserat på att kunna fullgöra avtalet oss emellan, inklusive möjliggöra för oss att kontakta dig för att t.ex. följa upp din användarupplevelse.
 • Vi kan även komma att använda Kontoinformation för vårt berättigade intresse av att bedriva marknadsföringsaktiviteter, t.ex. för utskick av nyhetsbrev med information om Remediqs tjänster.
 • Vi behandlar Hälsodata på basis av rättslig förpliktelse och att granskning, bedömning och rådgivning är nödvändig av skäl som hör samman med förebyggande hälso- och sjukvård, förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster m.m. I det ingår att Vårdgivare för journal.
 • Vi behandlar även Kontoinformation (personnummer) på basis av rättslig förpliktelse och att granskning, bedömning och rådgivning är nödvändig av skäl som hör samman med förebyggande hälso- och sjukvård, förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster m.m.
 • Vi behandlar Digitalt Beteende på basis av vårt berättigade intresse av att förbättra Tjänsten, förstå och analysera användares beteenden och för att förbättra användarupplevelsen.
 • Vi behandlar Teknisk Data på basis av vårt berättigade intresse av att förstå användare och i marknadsföringssyfte, till exempel vid s.k. ”remarketing”.
 • Vi behandlar även dina uppgifter i en avidentifierad (anonymiserad) form för forskningsändamål.

4. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi bevarar dina journalhandlingar enligt patientdatalagen i minst tio (10) år. Andra personuppgifter som vi behandlar utanför ramen för journalföring behandlar Vi så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella granskningen, bedömningen och rådgivningen. Det kan vara så länge det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När Remediq behandlar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav som finns i bokförings- eller konsumenträttslig lagstiftning behandlar Remediq data endast så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål.

5. Överföring till tredjepart och tredjeland

All information om dina medicinska konsultationer i Tjänsten omfattas av sjukvårdssekretess i enlighet med gällande lagstiftning. I mycket sällsynta fall kan Remediq av myndighet bli ålagt att lämna ut hela eller delar av din journal, om det följer av myndighetsbeslut eller lag, men i övrigt kan ingen utomstående part kan ta del av information om dig, ditt hälsotillstånd eller vad som framkommit i samband med de medicinska konsultationerna. Vi vidtar rimliga tekniska, organisatoriska och legala säkerhetsåtgärder i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för att vara säkra på att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt vid överföring eller delning av personuppgifter med tredje part. Våra leverantörer kommer främst befinna sig inom EU/EES men en av dessa är etablerade utanför EU/EES. För att tillförsäkra att en adekvat skyddsnivå uppnås vid denna behandling av dina personuppgifter har vi ingått bindande avtal baserat på EU:s standardklausuler om överföring av personuppgifter.

6. Cookies

Remediq använder cookies för att underlätta användningen av Tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner du att Vi använder cookies. Om du inte godkänner att Vi använder cookies på det här sättet bör du ändra din webbläsares inställningar för cookies eller avstå från att använda Tjänsten. En cookie är en textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. En cookie-fil är passiv och kan inte sprida datavirus eller andra skadliga program. Skälet till att Vi använder oss av cookies är att Vi vill

 • Lagra inställningar för hur webbplatsen ska visas (upplösning, språk etc),
 • Kunna koppla på kryptering för överföring på internet av känslig information
 • Möjliggöra observation av hur användare tillgodogör sig Tjänsten och därmed samla underlag för hur Tjänsten generellt kan utvecklas
 • Individanpassa annonsering.

7. Dina rättigheter

Du har rätt att gratis en gång per kalenderår begära att få ut information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Ansökan skall vara skriftlig, underskriven av dig och skickas till

Glocal Health Informatics AB/Remediq, Lilla
Gråbrödersgatan 2B, 222 22 Lund.

Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser granskning, bedömning och rådgivning med basis av vårt berättigade intresse. Dessa kan vara marknadsföringsaktiviteter, t.ex. våra utskick av nyhetsbrev med information om Remediqs tjänster. Invändningen skickas till ovan angiven adress eller att du själv inaktiverar denna marknadsföring till dig via din profil när du loggar in i Tjänsten.

Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som är felaktiga. Om det gäller begäran om rättelse i journalanteckning kommer din egen inställning i ärendet att journalföras som en kommentar till de befintliga uppgifterna. Beslut om ändring eller borttagning av journaluppgifter kan endast ske efter ansökan hos Socialstyrelsen, som beslutar i frågan.

Om du skulle ha några klagomål avseende Remediqs behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till oss på olof@remediq.se. Skulle du inte vara nöjd kan du kontakta svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.


Remediq september 2020